خانه / پزشکی و سلامت / ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ
کاکوفایل

ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ

ﻋﻮارض زودرس دﯾﺎﺑﺖ :‬ ‫ﮐﻤﺎی دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﻣﮑﺮر ‬ ‫ ﻋﻮارض دﯾﺮرس دﯾﺎﺑﺖ :‬ ﻋﺎرﺿﻪ در ﭼﺸﻢ به نام “ رﺗﯿﻨﻮ ﭘﺎﺗﯽ دیابتی ” ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.‬ ﻋﺎرﺿﻪ درﮐﻠﯿﻪ ” ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﯽ دیابتی ” ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ …

درباره ی 2po

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *